English

Posredovanje v prometu z nepremičninami

Še pred petimi leti v našem podjetju popolnoma novo področje posredovanja v prometu z nepremičninami, je danes že dodobra razvito. Naša ponudba in povpraševanje zajema predvsem nepremičnine v Ljubljani in okolici in je stalno predstavljena na naši spletni strani, v naših poslovnih prostorih in na različnih slovenskih spletnih portalih kot so nepremicnine SI21.si, bolha.com,...

Nepremičninski trg je zelo dinamičen, nenehno spreminjajoč prostor. Trudimo se slediti aktualnemu dogajanju na trgu in v skladu s tem prilagajati svojo storitev.

Zavedamo se, da zahteva reševanje stanovanjskega problema za veliko večino ljudi zelo pomembne odločitve, predvsem pa predstavlja psihično in finančno breme. Tu smo zato, da vam te odločitve olajšamo in da se prilagodimo vašim potrebam in željam.

V današnjih časih je strokovna, kvalitetna in predvsem varna nepremičninska storitev predpogoj za uspešno delo. Na tem pristopu temelji naša prihodnost. Vidimo se kot podjetje, ki lahko zadovolji vsako nepremičninsko potrebo in željo. Veliko strank se odloča za sodelovanje samo z nami, čeprav ne predlagamo oz. zahtevamo ekskluzivnih pogodb. Tako sodelovanje je za nas priznanje  in obveza, da nepremičnino čim bolj aktivno tržimo ter vedno znova iščemo nove trženjske pristope.

Smo imetniki dveh licenc za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja. Odgovornost za morebitno škodo, povzročeno s kršitvijo pogodbe o posredovanju, imamo zavarovano pri zavarovalnici Tilia d.d. Novo mesto.

Strokovnost, zanesljivost, natančnost in osebni odnos pri izvedbi potrebnih postopkov so naše dolgoročne prednosti.

Naše storitve

  • prodajamo, kupujemo, najemamo, oddajamo nepremičnine,
  • oglašujemo,
  • svetujemo,
  • pripravimo dokumentacijo za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo,
  • izdelamo predloge za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo,
  • opravimo fizično primopredajo nepremičnin, 
  • z vami smo od začetka do konca posla

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE PRACTIC d.o.o.
pri posredovanju v prometu z nepremičninami

1. Uporabljeni pojmi:

posrednik – PRACTIC d.o.o., Celovška 147, Ljubljana
naročitelj – fizična ali pravna oseba, ki je s posrednikom sklenila pogodbo o posredovanju
pogodba o posredovanju – pogodba, s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o prodaji oziroma najemu nepremičnine, naročitelj pa se zavezuje posredniku plačati provizijo, če bo pogodba sklenjena.

2. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo posrednik sklene z naročiteljem in opredeljujejo:

2.1 storitve posredovanja nakupa oziroma prodaje nepremičnin

Na osnovi pogodbe o posredovanju nakupa oziroma prodaje nepremičnine se posrednik v okviru standardne provizije zavezuje opraviti naslednje storitve:
- sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami
- seznanjanje naročitelja s tržnimi razmerami, z vsebino pravnih predpisov, z vrsto in višino davčnih obveznosti in drugih stroškov, ki so pomembni za določitev cene nepremičnine in veljavno sklenitev pogodbe
- preverjanje dejanskega stanja nepremičnine in ugotavljanje morebitnih očitnih napak
- preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih
- organiziranje in vodenje ogledov po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami in spravljanje naročitelja v stik s tretjo osebo
- oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način, ki ga določi posrednik, telefonsko komuniciranje z naročiteljem in tretjo osebo ter pošiljanje pisnih opozoril, obvestil in potrdil
- sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe
- priprava pogodbe o prodaji nepremičnine s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika
- sodelovanje pri urejanju upravnih in notarskih postopkov
- organiziranje primopredajnih aktivnosti

2.2 storitve posredovanja pri najemu nepremičnine

Na osnovi pogodbe o posredovanju najema nepremičnine se posrednik v okviru standardne provizije zavezuje opraviti naslednje storitve:
- preverjanje dejanskega stanja nepremičnine in ugotavljanje morebitnih očitnih napak
- preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih
- organiziranje in vodenje ogledov
- sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe o najemu
- organiziranje primopredajnih aktivnosti

V primeru, da posrednik katere od navedenih storitev iz točke 2.1 in 2.2 na izrecno željo naročitelja ne opravi, le-ta ni upravičen zahtevati znižanja provizije.
Morebitne dodatne storitve v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja, bo posrednik za naročitelja opravil na podlagi posebnega dodatka k pogodbi o posredovanju, v katerem bosta opredelila vrsto dodatnih storitev in ceno le-teh, v kolikor njihova višina ni opredeljena v Ceniku storitev na področju prometa nepremičnin, ki je sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja.

2.3 provizijo

2.3.1 Za storitev posredovanja nakupa, prodaje oziroma menjave iste nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini 4% od pogodbene cene + 20% DDV, vendar ne manj kot 400 EUR + 20% DDV. Če je med pogodbenima strankama dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki (prodajalec in kupec), se znesek plačila razdeli.
2.3.2 Za storitev posredovanja najema nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini dveh enomesečnih najemnin + 20% DDV, vendar ne manj kot 400 EUR + 20% DDV. Če je med pogodbenima strankama dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki (najemodajalec in najemnik), se znesek plačila razdeli.
2.3.3. Posrednik pridobi pravico do provizije, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredoval. Posrednik ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe.
2.3.4 Naročitelj je dolžan plačati provizijo tudi, če on oziroma njegov družinski član sklene pogodbo s tretjo osebo, s katero ga je spravil v stik posrednik v času trajanja pogodbe ali v šestih mesecih po njenem prenehanju.
2.3.5 Posrednik ima pravico do plačila za posredovanje tudi kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, pri čemer mora plačilo temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje.

2.4 zavarovanje odgovornost

Posrednik ima zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki jo povzroči naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju, v skladu z določili Zakona o nepremičninskem posredovanju pri Zavarovalnici Tilia d.d. Novo mesto do višine zavarovalne vsote 167.000,00 €, letni agregat 334.000,00 €, št. zavarovalne police 010310596 z dne 01.04.2010.

2.5 druga določila

2.5.1 Posrednik lahko prenese storitve posredovanja tudi na druge nepremičninske družbe, pri čemer mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb na katere prenaša naročilo.
2.5.2 Posrednik krije stroške iz točke 2.1 in 2.2 teh splošnih pogojev, naročitelj pa stroške sodnih in upravnih taks oz. pristojbin plačanih za pridobitev zemljiškoknjižnih izpiskov, lokacijskih informacij, mapnih kopij in drugih potrebnih listin, stroške cenilcev in izvedencev, odvetniških in notarskih stroškov in vseh ostalih stroškov, potrebnih za veljavno sklenitev pravnega posla za nepremičnino, ki je predmet posredovanja.
2.5.3 V primeru, ko pogodba o posredovanju preneha veljati pred potekom dogovorjenega obdobja njene veljavnosti iz razlogov na strani naročitelja, je le-ta oziroma njegovi pravni nasledniki dolžan posredniku plačati vse do tedaj opravljene storitve po ceni določeni v Ceniku storitev na področju prometa nepremičnin, ki je sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja in povrniti potne stroške določene z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek.
2.5.4 V primeru, da naročitelj sklene pogodbo s tretjo osebo brez vednosti posrednika, pa ga je le-ta spravil v stik s to osebo, je naročitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini dvojne provizije, vendar skupno ne več kot 4% pogodbene vrednosti + 20% DDV.
2.5.5. Če naročitelj neutemeljeno ne želi pričeti s pogajanji za sklenitev pogodbe z osebo, ki jo je našel posrednik in tudi ne skleniti z njo pogodbe pod pogoji, ki jih je sporočil posredniku, je dolžan posredniku plačati polovico zneska, ki ga je dolžan plačati v primeru sklenitve pogodbe.

Splošni pogoji veljajo od 01.04.2010

Ljubljana, 01.04.2010 PRACTIC d.o.o. Ljubljana