English

Za etažne lastnike

Kaj je etažna lastnina?

Etažna lastnina je lastnina posameznega dela stavbe in solastnina skupnih delov. Je solastnina vseh etažnih lastnikov na skupnih delih in je neločljivo povezana z lastnino na posameznem delu, zato se solastnini na skupnih delih ni mogoče odpovedati.

Upravljanje je opredeljeno kot sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe. Upravljanje temelji na odločanju po solastniških deležih in delitvi poslov na posle rednega upravljanja in posle, ki presegajo redno upravljanje.

Za posle rednega upravljanja je potrebno soglasje solastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev. Za posle rednega upravljanja se šteje predvsem:

 • vzdrževanje večstanovanjske stavbe,
 • obratovanje večstanovanjske stavbe,
 • imenovanje in razrešitev upravnika,
 • imenovanje in razrešitev nadzornega odbora,
 • oddajanje skupnih delov v najem,
 • vgradnja dodatnih merilnikov, delilnikov ali odštevalnih števcev, ki omogočajo posredno določanje deležev za porabljeno toploto, toplo in hladno vodo,
 • sprejem načrta vzdrževanja,
 • sprejem hišnega reda.


Posli, ki presegajo redno upravljanje, temeljijo na soglasju vseh etažnih lastnikov. Med te posle spadajo predvsem:

 • spremembe v razmerju med skupnimi in posameznimi deli,
 • posebne omejitve rabe posameznih delov in skupnih delov,
 • spreminjanje rabe skupnih delov,
 • izboljšave, ki se ne štejejo za vzdrževanje večstanovanjske stavbe, in
 • sprememba pogodbe o medsebojnih razmerjih.


Pogodba o medsebojnih razmerjih
je »ustava v malem« in je temelj za vzpostavitev vseh lastninskopravnih odnosov na stavbi v etažni lastnini in je podlaga za učinkovito upravljanje stavb. Ureditev notranjih razmerij med etažnimi lastniki temelji na njihovi avtonomnosti. Namen pogodbe o medsebojnih razmerjih je predvsem ta, da lahko etažni lastniki svoja medsebojna razmerja prilagodijo svojim specifičnim razmeram in jih uredijo drugače, kot jih urejajo določbe stanovanjske zakonodaje.

Obvezni rezervni sklad je odvisen od površine posameznega dela, starosti večstanovanjske stavbe in rekonstrukcije večstanovanjske stavbe. Etažni lastniki ne morejo zahtevati vračila zneskov, vplačanih v rezervni sklad.