English

Davki in dobiček iz kapitala:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Zdoh-1), ki je pričel veljati s 1.1.2006, je prinesel nakaj novosti.
Dobiček iz kapitala je dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala. Za kapital se po 86.členu Zdoh-1 štejejo:

 1. nepremičnina ne glede na to, ali je bila odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju,
 2. vrednostni papirji(brez dolžniških) in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja,
 3. investicijski kuponi.

Do 1.1.2006 so bili dobički iz kapitala ločeno prijavljeni in imeli ločeno pobiranje akontacije, vendar je višina dobička na koncu povečala dohodninsko osnovo.
Od 1.1.2006 ni več tako, dobički iz kapitala se obdavčijo cedularno, niso vključeni v dohodnino in nanjo ne vplivajo. Stopnja davka je 20%.
Pri tem velja, da se stopnja po 5 letih imetništva zniža na 15%, po 10 letih na10 %, po 15 letih na 5% in po 20 letih davka ni več. Višina plačila davka je tako vnaprej znana.

Davki in nepremičnine

Ne glede na določbo 1. točke prvega odstavka 86. člena Zdoh-1 se dobiček, dosežen z odsvojitvijo nepremičnine pridobljene pred 1. 1. 2002, ne obdavčujejo.

Neobdavčene prodaje

 • prenos kapitala preminule osebe na dediča (dedovanje),
 • odsvojitev nepremičnine po pogodbi o dosmrtnem preživljanju,
 • prenos nepremičnin iz naslova razlastitev,
 • prenos kapitala v postopkih prisilne izterjave obveznih dajatev,
 • zamenjava vrednostnih papirjev z istovrstnimi papirji istega izdajatelja,
 • zamenjava prednostnih delnic z navadnimi delnicami istega izdajatelja,
 • prodaja investicijskih kuponov, ki jih je imetnik pridobil z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe ali delnic investicijske družbe v postopku obveznega preoblikovanja v vzajemni sklad, pod pogojem, da je zavezanec odsvojil investicijske kupone, ki jih je pridobil z zamenjavo delnic iz lastninskega preoblikovanja podjetij za te investicijske kupone.
   

Oprostitve

 • pri odsvojitvi delnic ali deleža v kapitalu, pridobljenega v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi. Za prvo odsvojitev se tudi šteje prva odsvojitev podedovanih delnic ali deleža v kapitalu v skladu s predpisi
 • odsvojitev stanovanja ali stanovanjske hiše – ki ima največ dve stanovanji, s pripadajočim zemljiščem – v katerem je imel zavezanec prijavljeno stalno prebivališče in ga je imel v lasti ter je tam dejansko bival vsaj zadnja tri leta pred odsvojitvijo
   

Davki in vrednostni papirji

 • s prodajo vrednostnih papirjev in točk vzajemnih skladov se ustvari kapitalski dobiček (plusi in minusi se seštevajo),
 • dohodki vrednostnih papirjev in točk vzajemnih skladov se ne štejejo v dohodnino (ni jih potrebno prijaviti v dohodnini),
 • davčna osnova je razlika med vrednostjo vrednostnega papirja ali točke VS ob odsvojitvi (prodajni VEP x št. enot) in vrednostjo ob pridobitvi (nakupni VEP x št. enot),
 • nastane pozitivna davčna osnova – dobiček iz kapitala ali pa negativna davčna osnova – izguba,
 • dobiček oziroma izguba se ugotavljata na letni ravni (letna napoved do 28. februarja naslednjega leta).
   

Davčna stopnja za kapitalski dobiček znaša 20% in se zmanjšuje vsakih 5 let imetništva vrednostnega papirja za 5%. Kdor je delnice ali točke skladov kupil pred 1.1.2003, ima dobiček nastal vse do konca leta 2005, do 31.12.2005 neobdavčen. To je doseženo tako, da se pri prodaji kot nakupna vrednost (točk sklada, borzne cene delnic ali knjigovodska vrednost delnic, ki ne kotirajo na borzi) šteje z dne 1.1.2006.

V kolikor izdajatelji vrednostnih papirjev ali vzajemni skladi delež dobička izplačajo kot dividende ali kot obresti, pa obdavčitev izgleda takole:

 • davčna stopnja 20% v primeru obresti (za leto 2006 in 2007 je stopnja obdavčitve 15%),
 • davčna stopnja 20% v primeru dividende.
   

Zanimivo je vedeti, da so pri obveznicah in splošno dolžniških vrednostnih papirjih, obdavčene samo obresti, ne pa tudi kapitalski dobiček, ko obveznico prodate dražje, kot ste jo kupili.